ประวัติสมาคมศิษย์เก่า

“สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  ๔  เดือน  พฤษภาคมพุทธศักราช ๒๕๐๕  เดิมใช้ชื่อว่าสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคามสำนักงานสมาคมตั้งอยู่ที่    วิทยาลัยครูมหาสารคาม  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  และต่อมาวิทยาลัยครูมหาสารคามได้ยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘   และต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคามก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการสมาคมมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อสมาคมเดิมโดยเป็นการสมควร   ให้มีข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อใช้ในการบริหารงานสมาคม     ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่จึงออก   “ ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”