แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  ๔  เดือน  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕  เดิมใช้ชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคาม   สำนักงานสมาคมตั้งอยู่ที่    วิทยาลัยครูมหาสารคาม

ข่าวกิจกรรมศิษย์เก่า

สารสนเทศศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าแยกตามคณะ
ศิษย์เก่าแยกตามสาขาวิชา
ศิษย์เก่าแยกตามจังหวัด
รายนามศิษย์เก่าดีเด่น 2558
ภาพกิจกรรม
บริการเอกสาร